Kategoriarkiv: Äktenskap

När du vill återförenas med barn

Det har blivit allt vanligare att svenska myndigheter underkänner dokumentation över folkbokföring från länder där den skriftliga dokumentationen antingen är obefintlig eller också betraktas som ofullständig eller osäker. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en förälder som hamnar i situationen att han eller hon inte kan betraktas som juridisk vårdnadshavare för barnet.

Enligt svensk praxis upphör ett tidigare hemlands regler om vårdnad att gälla när barn och föräldrar kommer till Sverige från annat land. Istället tillämpas svensk och europeisk lag. Det kan ibland ställa till det rejält för en del föräldrar, särskilt när det inte finns giltig dokumentation gällande föräldraskapet.

Enligt svensk lag har mamman alltid ensam vårdnad om hon aldrig har varit gift med barnens far. Det är alltså lättare för en mamma att registreras som vårdnadshavare hos Skatteverket än för en pappa. Finns inga juridiskt giltiga bevis på att föräldrarna har varit gifta när barnen föddes (skriftlig dokumentation) eller att de fortfarande är gifta, registreras barnen alltid med enbart mamman som vårdnadshavare.

Utan rätt dokumentation riskerar alltså särskilt pappor att inte kunna registreras som vårdnadshavare i Sverige, vilket kan bli en mycket besvärlig situation. Det innebär nämligen att han riskerar att förlora sin bestämmanderätt över barnen. Även då pappan kunnat registreras som gemensam vårdnadshavare kan det bli knepigt, i de situationer där bägge föräldrarnas underskrifter krävs. Det kan till exempel handla om att skriva in ett barn på dagis, i en skola, eller att flytta och byta folkbokföringsadress.

Om barn som kommit till Sverige från utlandet helt saknar juridiskt giltiga vårdnadshavare kommer socialnämnden i den lokala kommunen att få en signal om detta. Myndigheten måste då träda in och utreda vem som ska vara vårdnadshavare och i förekommande fall även utreda vem som är biologisk förälder. Barnen registreras i sådant fall dessutom som ”ensamkommande” av myndigheten. Detta problem gäller särskilt familjer som kommer från något av de länder i världen där de flesta överenskommelser sker muntligen och äktenskap inte alltid registreras officiellt, vilket kan medföra att det saknas papper på att föräldrarna i fråga varit eller är gifta med varandra.

När barn ska komma hit från ett annat land och den mottagande föräldern är en ensam pappa är det alltså EXTRA VIKTIGT att, om möjligt redan innan barnen kommer, se till att det finns en i Sverige juridiskt giltig dom som visar att pappan har ensam eller gemensam vårdnad (tex genom Svensk Tingsrätt), alternativt ett juridiskt giltigt originaldokument som visar att föräldrarna varit gifta med varandra samt slutligen även ett dokument som bevisar att mamman har godkänt att barnen reser till Sverige för att bosätta sig där med pappan.

OBS! Enbart ett dokument där mamman godkänner att barnet reser till Sverige räcker inte för att pappan ska kunna räknas som vårdnadshavare i juridisk mening i Sverige.

OBS! Att domstolsbeslut från andra länder gällande vårdnad inte alltid gäller i Sverige. Domar godkänns bara om de kommer från länder som ratificierat (godkänt) de konventioner (internationella överenskommelser) som ska underlätta vid internationella vårdnadstvister, för skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Vårdnadsbeslut från ett icke-konventionsland kan en förälder alltså behöva begära att få fastställt i en svensk domstol för att det ska vinna juridisk giltighet. Detta är extra vanligt då det gäller barn vars mor är kvar i hemlandet. Att påbörja denna process efter att barnen kommit till Sverige kan ta mycket kraft, tid och energi och om man kan ordna juridiskt giltiga papper redan från början underlättar det invandringen betydligt. Många utomeuropeiska länder, tex i Afrika, uppfyller inte konventionens krav. Läs mer om bortförda barn och internationella överenskommelser här: Regeringens informationssida om internationella vårdnadstvister.

Även om det saknas dokumentation har Skattemyndigheten laglig möjlighet att registrera exempelvis makar med barn som gifta och gemensamma vårdnadshavare i de fall då de exempelvis kommit tillsammans från länder där dokumentation saknas. Men så fort det finns tveksamhet kring uppgifterna avseende exempelvis vårdnad om barn, dvs tex i de fall då en förälder är kvar i hemlandet, har Skatteverket möjlighet att neka registrering om det inte finns dokumentation. Det vanligaste är då att man helt enkelt registrerar endast modern som vårdnadshavare.

Ett mycket gott råd till föräldrar som vill hämta barn till Sverige från ett land som inte finns med på listan över konventionsländer är alltså att kontakta en jurist innan barnen ska komma, för en genomgång av vad som behöver göras.

(den här texten har också publicerats på annan plats)

Hindersprövning ska göras även om passet saknar visering  

Skatteverket kan inte neka att genomföra en hindersprövning enligt 3 kapitlet i Äktenskapsbalken enbart med hänvisning till att en identitetshandling saknar viserings- eller inresestämplar.  Det har slagits fast i en dom från Kammarrätten i Stockholm, avkunnad den 17 juni 2008. Kammarrätten instämde i Länsrättens tidigare bedömning att ärendet skulle återförvisas till Skatteverket för handläggning.  

Den som vill gifta sig och därför ansöker om så kallad hindersprövning i Sverige måste kunna styrka sin identitet, med hemlandspass eller annan tillförlitlig identitetshandling i original. Enligt Kammarrätten måste en sammantagen och individuell bedömning göras i varje enskilt fall. Att ett pass saknar viseringar eller inresestämplar kan inte per automatik medföra att passet saknar allt värde som identitetshandling. En myndighet måste ha den kompetens som krävs för att bedöma handlingarnas äkthet. Saknar man denna kompetens får det inte gå ut över de personer som vänder sig till myndigheten. Skatteverket har inte heller rätt att införa nya regler på området, detta tillkommer istället lagstiftaren, skriver Kammarrätten.
Skatteverkets anvisningar till personalen att inte godkänna pass som saknar viseringar eller inresestämplar som praktiserades under 2007-2008 var alltså felaktig.
Om du råkat ut för liknande beslut kan du alltså, om identitetshandlingarna är tillförlitliga och äkta och du anser att beslutet är felaktigt, överklaga beslutet till Länsrätten och hänvisa till Kammarrätten i Stockholms dom nr 1409-08 av den 17 juni 2008.