Kategoriarkiv: Direktiv

Kortare förvarstider och återreseförbud

Det så kallade Återvändandedirektivet implementerades den 1 maj 2012 i svensk lag och har alltså trätt i kraft. De regeländringar som nu införts gäller för tredjelandsmedborgare, dvs personer från länder utanför EU, samt är i stort sett de samma i hela EU.


 

När det gäller återreseförbud innebär de nya reglerna i korthet följande:

Personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte lämnar Sverige inom den tid som angetts av Migrationsmyndigheterna får ett återreseförbud på ett år till alla Schengenstater. Normalt kommer den tid som anges i ett beslut även fortsättningsvis att vara två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning.

Om det i samband med beslut om avvisning eller utvisning bedöms finnas en risk att en person ska hålla sig undan kan denna få ett återreseförbud på upp till fem år. Det räcker här med att personen sagt att den inte tänker lämna Sverige. Andra skäl kan vara att personen tidigare har hållit sig undan, att han/hon har använt en falsk identitet, medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit viktig information, har dömts för ett brott som kan ge fängelse, eller inte har hjälpt Migrationsverket att ta fram bevis på sin identitet.

Den som har barn med tillstånd att bo inom Schengenområdet kan slippa återreseförbud, beroende på omständigheterna. Även andra skäl kan göra att återvändandeförbudet kan upphävas.


Kortare förvarstider. När det gäller den kritiserade förvarstagningen där det tidigare inte fanns någon egentlig bortre tidsgräns fastslagen har följande beslutats.

• En utlänning får tas i förvar om det är sannolikt att han/hon kommer att avvisas eller utvisas, om identiteten är oklar, om det är sannolikt att han/hon kommer att försöka hålla sig undan, eller begå brott. Men om en utlänning tas i förvar ska beslut om verkställighetsförvar fattas senast efter 48 timmar, annars måste utlänningen försättas på fri fot.

En utlänning får inte kvarhållas i verkställighetsförvar längre tid än två månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Om det finns sådana synnerliga skäl ska utlänningen ändå inte få hållas i förvar längre tid än tre månader. Synnerliga skäl kan vara misstanke om att utlänningen annars skulle hålla sig undan eller begå brott, att personen inte samarbetar eller att det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar.

Om det vid synnerliga skäl är sannolikt att verkställigheten kan ske, men kommer att ta längre tid än tre månader på grund av att utlänningen inte samarbetar eller om det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar ska utlänningen ändå inte få hållas i förvar längre tid än tolv månader.

• En utlänning som hålls i förvar och har placerats på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller polisarrest ska hållas avskild från övriga intagna och ges möjlighet att ha kontakt med personer utanför institutionen, om utlänningen inte har utvisats på grund av brott.

Om en utlänning ska hållas under uppsikt, tex efter att ha släppts ur förvar, ska beslutet om uppsikt omprövas efter sex månader. Beslut om uppsikt kan ersätta förvar om utlänningen samarbetar.


Läs mer om återvändandedirektivet här.
Regeringens proposition till Riksdagen (Prop 2011/12:60)
Riksdagens beslut, den 21 mars 2012.
Migrationsverkets hemsida.
Migrationsverkets faktablad.

Asylprocessen – nyheter och förändringar

Från den första januari 2010 har en rad nya lagregler trätt i kraft som innebär att Sverige har anpassat sin författning till EU:s gemensamma asylpolitik. De regler som nu implementerats är det så kallade Skyddsgrundsdirektivet* där skyddsbehövande delas in i två kategorier, samt det så kallade Asylprocedurdirektivet**om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus.

Formuleringar kring exkluderande och återkallande av flyktingstatus hör till de delar i skyddsgrundsdirektivet som kritiserats hårdast av framför allt olika människorättsorganisationer, som menar att dessa formuleringar tagit stor plats i jämförelse med kommissionens ursprungliga förslag. Kommissionen föreslog att flyktingstatus skulle resultera i fem års uppehållstillstånd med automatisk förnyelse när denna tid var slut. Detta förslag omvandlades i förhandlingarna i Europeiska rådet till tre års uppehållstillstånd för en person som erhållit flyktingstatus och att flyktingstatus därefter skulle omprövas.

Svårigheterna att enas kring Asyldirektivet berodde framför allt på att länderna var oense om huruvida en lista på så kallade ”säkra länder” skulle vara en del av direktivet. Denna bestämmelse skulle innebära att medlemsstaterna inte skulle behöva pröva en ansökan från någon som kom från ett ”säkert land”. Direktivet antogs till slut utan ”listan”, men med en artikel som anger att rådet ska utarbeta en sådan lista. ECRE (the European Council on Refugees and Exiles) var en av de organisationer som krävde att asylprocedurdirektivet skulle dras tillbaka.

I den svenska Utlänningslagen (2005:716) har en fjärde paragraf nu införts i kapitel 5 som innebär att flyktingar och andra skyddsbehövande inte ska kunna beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige. Det ska istället vara möjligt att ompröva och återkalla en flyktingförklaring, när omständigheterna förändrats. Exakt vad detta innebär blir en tolkningsfråga för de instanser som ska ta ställning till kommande fall.

Ytterligare en genomgripande förändring är reglerna kring utlänningsärenden som har betydelse för rikets säkerhet. I lagens nya lydelse stadgas i kapitel 4 bland annat att en person inte kan beviljas status som flykting om han eller hon kan misstänkas ha sysslat med sådan verksamhet som kan utgöra fara för rikets säkerhet. Säkerhetsärenden enligt utlänningslagen ska handläggas på samma sätt som andra utlänningsärenden och kunna prövas av domstol. Särskilt kvalificerade säkerhetsärenden ska handläggas enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Svensk utlänningsrätt har redan tidigare genomgått stora förändringar i och med införandet av särskilda Migrationsdomstolar under 2006 och de nya reglerna för arbetstillstånd i slutet av 2008. Samtidigt har också asylmottagandet reformerats. Det kritiserade flyktingmottagandet ska standardiseras så att boendet blir likvärdigt. Handläggningstiderna har kortats radikalt och en möjlighet att söka arbetstillstånd efter ett avslag på ansökan om asyl har tillkommit. Reglerna för att få arbeta som asylsökande med ett så kallat AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd) har dock skärpts. Den sökande måste kunna styrka sin identitet genom att visa fram en id-handling, eller åtminstone medverka till att klarlägga sin identitet, annars beviljas inte AT-UND.

Från 15 april 2010 vill regeringen också införa nya regler för anhöriginvandring i lagen. Den som vill ta hit sina anhöriga måste kunna visa att han eller hon kan försörja dem och att bostaden är tillräckligt stor för familjen. Regeringens förslag har fått hård kritik från oppositionen. Propositionen bordlades i slutet av december men kommer snart upp igen till beslut. Troligen röstas förslaget igenom med en del förändringar. I nuvarande lydelse ska förslaget inte gälla konventionsflyktingar, skyddsbehövande, barn som ska förenas med sina föräldrar, eller om anknytningspersonen är en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och har vistas i Sverige med tillstånd för bosättning i mer än fyra år.

Sverige har under perioden som ordförandeland i EU också medverkat till att det antagits ett nytt ramverk för det gränsöverskridande samarbetet, som ska gälla under perioden 2010-2014. Det kallas för Stockholmsprogrammet och antogs av det EU-toppmöte som ägde rum i Stockholm i december. Ramverket ersätter det tidigare femåriga Haagprogrammet, som löpte ut i december 2009. Överenskommelsen gäller bland annat polissamarbete, domstolsförfaranden, gränskontroll, asyl samt migration. Domstolar i olika EU-länder ska kunna samarbeta, liksom polisen. Det ska kunna göras samordnade aktioner för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. EU:s gränsbevakningsorgan FRONTEX ska också utvecklas och få mer resurser och befogenheter, bland annat det nya övervakningsystemet EUROSUR med satsningar på mer biometrisk teknologi så som scanning av finger- och regnbågshinna. Det gemensamma asylkontor som länge diskuterats (European Asylum Support Office, EASO) finns också med i planerna.

Stockholmsprogrammet har fått hård kritik av de som ser det som ett ytterligare steg mot ett mer slutet Europa, med militariserade gränser och en urholkad asylrätt. Amnesty menar att det finns allvarliga brister i programmet när det gäller mänskliga rättigheter. Förespråkarna ser det som en vision för ett medborgarnas Europa. ”Det handlar om frihet och rättvisa för alla invånarna i EU.” säger Corazza Bildt i ett inlägg på Politikerbloggen. Organisationen Statewatch, som är baserad i London, bevakar utvecklingen och har samlat fakta och länkar på sin sajt. En mer lättläst sammanfattning av programmets innehåll finns hos Dagens Nyheter.

Sammantaget innebär de reformer som alliansregeringen genomfört under sin regeringsperiod att fokus lagts allt hårdare på den kritiserade så kallade arbetslinjen, där egen försörjning är centralt. Många mindre åtgärder som ska underlätta för arbetssökande att komma till Sverige – eller komma tillbaka till Sverige – är en del av detta och där finns en rad positiva förändringar. Den möjlighet som skapats av Migrationsverket att söka arbetstillstånd via nätet har gjort att ansökningar kan behandlas snabbare, utan onödiga omvägar via ambassader och diplomatpost. Den som söker via nätet slipper också Schengenprocedurerna och kan åka direkt till närmaste ambassad och hämta sitt tillstånd när/om det har beviljats. Utifrån de fall vår byrå har kännedom om har även ansökningar från personer som tidigare varit i Sverige som asylsökande behandlats positivt när det funnits ett erbjudande om varaktigt arbete från en seriös och etablerad arbetsgivare.

LÄS MER
Den senaste pdf-utgåvan av förändringarna i den svenska författningen
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet – regeringens hemsida.
Organisationer som arbetar för flyktingar i Sverige
• En mycket kortfattad snabbguide till EU:s asylpolitik finns på Dagens Nyheters hemsida.
• Här är också en lättläst sammanfattning av Stockholmsprogrammets innehåll hos Dagens Nyheter.
ECRE (the European Council on Refugees and Exiles)
• Organisationen Statewatch, baserad i London.

* Det så kallade skyddsgrundsdirektivet – Europeiska rådets direktiv 2004/83/EG innehåller miniminormer för när en medborgare i ett tredje land antingen ska anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande, det vill säga i behov av skydd på grund av andra skäl. Definitionerna återfinns i artikel 2 i direktivet. Som flyktingar ska endast de betraktas som uppfyller Genevekonventionens definition, det vill säga riskerar förföljelse på grund av ras, religion, ursprung eller politiska åsikter. För de som inte uppfyller denna definition finns möjligheten att hävda att man behöver skydd av andra skäl, exempelvis humanitära.

**Asylprocedurdirektivet – Europeiska rådets direktiv 2005/85/EG slår fast miniminormer för hur medlemsstaterna får gå tillväga när de beviljar eller återkallar flyktingstatus. Från rätten till asyl ska det exempelvis vara möjligt att utesluta personer som kan antas vara skyldiga till krigsförbrytelser, har begått grova icke-politiska brott eller har bedrivit verksamhet som skulle kunna utgöra en fara för rikets säkerhet. Det ska också vara möjligt att ompröva ett beslut om flyktingförklaring om förhållandena förändras. Den vars flyktingförklaring utsätts för sådan prövning har rätt till ett offentligt biträde.