Barn

PASS & FÖDELSEBEVIS
VÅRDNADSFRÅGOR
SOCIALA FÖRMÅNER

 

PASS & FÖDELSEBEVIS

Barn till svenska medborgare måste ha svenskt personnummer för att kunna få svenskt pass. Om barnen är födda i utlandet och bor där, tex med en förälder som inte är svensk medborgare, krävs en särskild anmälan och begäran om tillfälligt personnummer för ett första pass. När barnet sedan kommer till Sverige måste det folkbokföras och få ett ”riktigt” personnummer. OBS! Att minst en förälder måste ha varit svensk medborgare när barnet föddes för att barnet automatiskt ska bli svensk medborgare och kunna få pass genom anmälan.

Även när en person som ska invandra har barn som följer med måste barnet folkbokföras när det kommer till Sverige och få ett personnummer – för att föräldrarna ska kunna anmäla det till skola eller förskola och kunna ta del av förmåner som hälsovård, föräldraförsäkring och andra socialförsäkringar. Detta gäller både svenska medborgare och medborgare i andra länder som har fått uppehållstillstånd. OBS! Glöm inte att förnya uppehållstillstånd även för barn om du har utländskt medborgarskap och  ett uppehållstillstånd som ska förnyas.

När ett papperslöst barn föds i Sverige, av en eller två papperslösa föräldrar, blir konsekvensen att barnet också till en början saknar ID-handlingar och är statslöst, det vill säga så länge föräldrarna inte är identifierade eller har uppgett sin nationalitet. Barn som föds här kan få ett dokument hos Skattemyndigheten som motsvarar födelsebevis, eftersom alla barn som föds i Sverige registreras. Detta bevis kallas för ett ”registerutdrag”. Utdraget kan användas för ansökan om pass och medborgarskap. LÄS MER HÄR om vad som registreras (Skatteverket). Barn som saknar papper har samma rättigheter som andra barn till utbildning och hälsa LÄS MER HÄR (Skolverket). Papperslösa barn blir just nu också allt fler i Sverige. LÄS MER HÄR (Röda Korset)

 

VÅRDNADSFRÅGOR

OBS! Det tidigare hemlandets regler om vårdnad upphör att gälla när ett barn kommer till Sverige enligt hittillsvarande svensk praxis. Istället tillämpas svensk lag. Och i svensk lag har mamman ensam vårdnad om hon aldrig har varit gift med barnens far. Om föräldrarna inte har visat upp juridiskt giltiga bevis på att de har varit gifta eller är gifta (oftast skriftlig dokumentation), så registreras alltså barnen med enbart mamman som vårdnadshavare.

För barn som kommer hit med en ensam pappa från annat land är det alltså EXTRA VIKTIGT att om möjligt redan innan barnen kommer se till att det antingen finns en i Sverige juridiskt giltig (godkänd) dom som visar att pappan har ensam eller gemensam vårdnad, alternativt ett juridiskt giltigt (godkänt) originaldokument som visar att föräldrarna varit gifta med varandra samt slutligen även ett dokument som bevisar att mamman har godkänt att barnen reser till Sverige för att bosätta sig där med pappan. OBS! Enbart ett dokument där mamman godkänner att barnet reser till Sverige räcker inte för att pappan ska kunna räknas som vårdnadshavare i juridisk mening i Sverige.

Utan rätt dokumentation riskerar pappan att inte kunna registreras som vårdnadshavare i Sverige, vilket är en mycket besvärlig situation. Det innebär nämligen att han riskerar att helt förlora sin bestämmanderätt över barnen.

Om barn som kommit till Sverige från utlandet saknar vårdnadshavare kommer socialnämnden i den lokala kommunen att få en signal om detta. Myndigheten måste då träda in och utreda vem som ska vara vårdnadshavare och i förekommande fall även utreda vem som är biologisk förälder. Barnen registreras i sådant fall också som ”ensamkommande”. Detta problem gäller särskilt familjer som kommer från något av de länder i världen där de flesta överenskommelser sker muntligen och äktenskap inte alltid registreras officiellt, vilket kan medföra att det saknas papper på att föräldrarna i fråga varit eller är gifta med varandra.

Skattemyndigheten har möjlighet att registrera tex makar med barn som gifta och gemensamma vårdnadshavare även om de kommer från länder där dokumentation saknas. Men så fort det finns tveksamhet kring uppgifterna avseende exempelvis vårdnad om barn, dvs tex i de fall då en förälder är kvar i hemlandet, har Skatteverket möjlighet att neka registrering om det inte finns dokumentation. Det vanligaste är då att man helt enkelt registrerar endast modern som vårdnadshavare.

 

UTLÄNDSKA VÅRDNADSBESLUT

OBS! Att utländska domstolsbeslut om vårdnad inte alltid gäller i Sverige. Domar godkänns bara om de kommer från länder som ratificierat (godkänt) någon eller alla de så kallade konventionerna för skydd av barn exempelvis vid internationella vårdnadstvister, när barn förs bort mot en förälders vilja, samt för skydd och samarbete vid internationella adoptioner. Vårdnadsbeslut som tagits länder som inte tillhör konventionsländerna kan den förälder som bor i Sverige behöva begära att få fastställt i en svensk domstol för att det ska vinna juridisk giltighet. Detta är vanligt inte bara då det gäller adoption utan också framför allt när det gäller barn vars mor inte bor i Sverige eller är kvar i barnets tidigare hemland. Syftet med reglerna är självklart att skydda barnen mot att föras bort utan vårdnadshavarnas tillåtelse. Att påbörja denna process efter att barnen kommit till Sverige tar mycket kraft, tid och energi och om man kan ordna juridiskt giltiga papper redan från början underlättar det invandringen betydligt.

En sammanfattning av vad som gäller kring vårdnadsbeslut i olika länder och vad de olika konventionerna slår fast finns här på regeringens hemsida under rubriken: Bortförda barn.

 

SOCIALA FÖRMÅNER

Barnbidrag börjar betalas ut automatiskt efter att ett barn folkbokförts. Men handläggningen kan ta tid, räkna med en fördröjning på minst två månader från folkbokföringsdatumet. De övriga förmåner som gäller barn måste man anmäla hos Försäkringskassan att man vill ta del av. Förutom barnbidrag eller föräldrapenning kan en part i ett äktenskap kanske också vara berättigad till underhåll om man har barn med en annan person. Om den andra föräldern inte kan betala underhåll kan Försäkringskassan istället betala ut underhållsstöd. En barnfamilj kan också vara berättigad till bostadsbidrag. Om ni har flera barn än två i hushållet kan ni också ansöka om flerbarnstillägg.

En förälder kan lämna in en begäran om föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd även om barnet ännu inte har fått sina fyra sista siffror. Om ni vill göra en anmälan om föräldrapenning eller underhållsstöd, eller ansöka om bostadsbidrag eller flerbarnstillägg så ta med beviset om att barnet är folkbokfört och personbevis samt andra handlingar till Försäkringskassan och lämna in dessa vid ett personligt besök, eller skicka alltihop med post. Kom ihåg att innan barnet har fått sina fyra sista siffror måste ni kanske också skriva ett brev till försäkringskassan och förklara att de bidrag ni söker avser de barn som ännu inte fått sina sista siffror. Läs mer om föräldraförsäkringarna här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/

Rådgivning online