Domstol

Hos domstolen kan du få hjälp med skilsmässa, avgörande om vårdnad, underhåll och andra tvister som inte kan lösas av dig och din motpart genom förlikning eller annan överenskommelse.

Allmän information om domstolar, samt konkret information om hur du gör för att begära skilsmässa, klaga på ett domslut eller stämma någon hittar du hos Domstolsverket. Där hittar du också länkar till tidigare avgöranden och adresser till landets olika domstolar, samt information om avgifter.

Valet mellan småmål och stort mål. Om ett tvistemål gäller värden under ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr för 2015) kan det vara möjligt att driva det som ett förenklat tvistemål, förkortat FT, också kallat ett småmål. Tanken med ett småmål är att det ska vara så enkelt att den klagande själv ska kunna föra sin egen process. Avgiften är lägre (900 kr) och den förlorande parten slipper betala motpartens kostnader. Det finns dock en reservation, en bestämmelse som säger att om en part i ett mål har förorsakat motparten kostnader genom försumlig processföring, skall han ersätta dessa kostnader utan begränsning.

Mål om underhåll kan aldrig drivas som småmål.

För ett vanligt tvistemål, eller ett stort mål, är avgiften betydligt högre (2 800 kr). Den största skillnaden jämfört med småmålet är att den förlorande parten i ett stort mål riskerar att få betala alla rättegångskostnader, även motpartens.

Rättegångsskolan. Brottsoffermyndighetens informationsfilmer på nätet om hur en domstolsförhandling kan gå till. I rättssalen – vem är vem och vad händer. En information från domstolsverket för dig som ska delta i en rättegång i tingsrätten.

Behöver du rättshjälp för att ha råd att driva en process? Läs mer om vad du kan ha rätt till på vår sida om brott, brottsofferersättning, rättshjälp, mm.

Behöver du en advokat? Svenska advokatsamfundets hemsida, som ofta uppdateras med information om utvecklingen på olika rättsområden, har ett bra sökregister över advokater och byråer.

Rådgivning online