Gå vidare

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET

• Hur går jag vidare om någon använt en av mina bilder utan lov?

Har du drabbats av intrång i dina rättigheter till en bild eller ett annat skyddat verk? Dvs har någon olovligen använt dina bilder, din musik eller ett annat av dina verk? Säkra först bevisning.

Om det gäller intrång via Internet säkrar du bäst bevisning genom att skärmdumpa, spara länkadresser, skriva ner exakt hur intrånget har gått till och när det har ägt rum (mellan vilka datum), samt på vilken domänadress. Se till att skärmdumpen visar datum och tid, så att den i efterhand kan användas för att bevisa att verket verkligen legat på nätet vid den tidpunkt då du uppmärksammade intrånget och på den plats du uppgett.

Om det gäller intrång på annat sätt, fotografera, ta kopior, eller spara original där ditt verk använts. Det ska tydligt framgå var och hur intrånget ägt rum.

Hör sedan av dig till en upphovsrättsjurist för rådgivning.

Den som utan lov från upphovspersonen har använt ett verk genom att göra detta tillgängligt för allmänheten ska alltid utge så kallad skälig ersättning för det nyttjade till upphovspersonen (den som skapat verket) alternativt den som äger rättigheterna.

Om ett verk dessutom tillgängliggjorts utan anslutande information om vem som är upphovsperson, då utgör detta en ytterligare skada som också måste ersättas.

Skyldigheten att alltid betala slås fast i 54 § i upphovsrättslagen, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Hur hög ersättningen blir avgörs av domstolen i varje individuellt fall.

Ersättning ska utges även om den ansvarige snabbt plockar bort verket från nätet när han eller hon blir medveten om att det använts olovligen. Att låta ett omtvistat verk ligga kvar en längre tid kan resultera i skyldighet att betala ersättning som står i proportion till den tid verket använts och kanske laddats ner av andra internetanvändare.

Även om den som använt verket varit i så kallad god tro och inte känt till att det var skyddat eller om intrångsgöraren fått felaktig information från tredje part gällande skyddet, så ligger ändå det slutliga ansvaret för att ersätta upphovsmannen på den part som använt verket. Den som blivit ersättningsskyldig på grund av en tredje parts agerande kan emellertid i sin tur regressvis stämma tredje part och kräva ett skadestånd som täcker utgifterna.

Rådgivning online