Vad räknas som intrång

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET

• Vad räknas som intrång i upphovsrättigheter?

Enligt rådande praxis uppstår upphovsrättigheter i samma ögonblick som en person skapar ett verk, eller ett fotografi. Bägge skyddas i upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  genom antingen 1§ eller 49§ a.

Upphovsrätten består av två delar. En ekonomisk och en ideell.
• Den ekonomiska rätten regleras i 2 § URL och avgör vem som har rätt att mångfaldiga, exemplarframställa (kopiera), tillgängliggöra och inneha ett verk eller ett fotografi.
• Den ideella rätten regleras i 3 § URL som stadgar att upphovspersonens namn alltid måste anges, samt att det inte är tillåtet att göra stora ändringar eller använda ett verk eller ett fotografi i sammanhang som kan uppfattas som kränkande för upphovspersonen.

Den som nyttjar ett verk eller ett fotografi utan att ha bett upphovspersonen om lov, måste alltid betala ersättning för det nyttjade till upphovspersonen eller innehavaren av rättigheterna. Kan det också konstateras att intrånget skett med uppsåt eller på grund av oaktsamhet, kan det bli aktuellt med ytterligare ersättning för den skada eller kränkning detta medfört.

Enligt 54 § URL ska hänsyn tas till följande då ersättningen  för ett intrång i upphovsrättigheter slås fast.

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
3. skada på verkets anseende,
4. ideell skada, och
5. upphovspersonens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Det finns inga schablonbelopp fastställda för intrång i upphovsrättigheter. Skadan värderas istället i det individuella fallet. I en rad uppmärksammade domar har det under de senaste åren slagits fast mycket höga skadestånd för olovligt kommersiellt utnyttjande av rättigheter till främst musikaliska verk via internet. Det avgörande i dessa mål har varit att verken gjorts tillgängliga för en mycket stor allmänhet samt även att intrången skett med uppsåt.

Rådgivning online