Svenskt medborgarskap

TREÅRSREGLEN och FEMÅRSREGELN

• För alla nordiska medborgare gäller att man kan ansöka om medborgarskap efter två års bosättning i Sverige, genom så kallad naturalisering.

Utomnordisk medborgare som varit stadigvarande bosatt i Sverige i minst tre år med UAT eller PUT kan på samma sätt ansöka om och beviljas svenskt medborgarskap efter individuell prövning om han eller hon är gift eller sambo med en svensk medborgare samt har bott och varit skriven på samma adress som denna person i minst tre år.

Att ha varit stadigvarande bosatt här i tre år med PUT eller UAT kallas för ”hemvistvillkoret”. Som hemvist räknas bara tid då man bott här med uppehållstillstånd för bosättning. Tiden före att en person blivit folkbokförd här och därmed räknas som bosatt i Sverige räknas inte, även om tillståndet för bosättning utfärdades långt innan man kom hit.

Huvudregeln för ansökan som sambo eller gift är att att den sökande måste ha varit skriven på samma adress sedan minst två år när ansökan prövas. Man kan alltså ansöka innan de tre åren gått, för att vinna kötid (OBS! har det inte gått tre år då ansökan prövas så får man kanske avslag). Ett tips är alltså att kolla hur lång handläggningstiden är just där ni bor om din man ska söka svenskt medborgarskap.

Bosättning med tillfälliga tillstånd räknas inte – som för studerande eller turister eller för asylsökanden som väntar på prövning av sina ärenden –  eftersom de inte medför att man blir folkbokförd här i landet. Långa utlandsvistelser kan också räknas bort från hemvisttiden.

• I följande fall gäller att man måste ha bott i fem år i Sverige med UAT för att kunna beviljas svenskt medborgarskap:
– Om man kommit hit som flykting och inte har bott tillsammans med någon anknytningsperson som är svensk medborgare
– Om man är gift med en icke-svensk medborgare
– Om man är gift med en svensk men inte har varit skriven på samma adress som denna/e, eller har vistats utomlands långa tider.
– Om man är skild och inte bor tillsammans med någon anknytningsperson.

• En person som har hemvist i Sverige sedan minst åtta år och inte har kunnat styrka sin identitet med handlingar men ändå gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig kan begära att naturaliseras enligt 12 § i lagen om Svenskt medborgarskap.

OBS! För att kunna få svenskt medborgarskap måste sökanden i samtliga fall uppfylla villkoret att ”ha haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt”.

För alla sökande hämtar Migrationsverket därför information från Kronofogden (skulder), Försäkringskassan (underhållsskulder mm), Polisen (brott och brottsmisstanke) och Säkerhetspolisen (misstanke om samröre med terroristklassade organisationer).

Skulle det visa sig att den sökande inte uppfyller villkoren om så kallad ”god vandel”, dvs att han eller hon inte lever ett hederligt liv och kan försörja sig själv, eller inte godkänns i säkerhetspolisens kontroll så blir det oftast avslag på ansökan om svenskt medborgarskap.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida, http://www.migrationsverket.se/info/medborgare.html
Och vill man läsa hela lagen om svenskt medborgarskap, så finns den här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010082.HTM

Rådgivning online