Notarius Publicus

OBS! Vi har INTE uppdrag som Notarius publicus.

Notarius publicus är beteckningen på ett slags ”offentlig sekreterare” som utses av Länsstyrelserna. En Notarius P ublicus ska vara jurist, ha goda språkkunskaper och även på annat sätt vara lämplig att inneha uppdraget. Länsstyrelsen i Stockholms förteckning över alla förordnade Notarius publicus samt alla biträdande Notarius publicus finns att hämta via denna länk: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm

Notarius publicus ska kunna hjälpa allmänheten med att:
• bestyrka namnteckningar, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
• närvara som vittne i vissa fall.
• kontrollera lotterier, med mera.
• lämna redogörelse för iakttagelser i samband med kontroll eller undersökning.
• ta upp förklaringar om rättsliga eller ekonomiska förhållanden och informera tredje man om dessa.
• bekräfta att någon är behörig att utföra vissa saker, har kompetens eller tjänsteställning att företräda annan.

Rådgivning online