MG juridik

FULLMAKT

En fullmakt kan ge rätt att ta del av alla handlingar i ett ärende, eller både ge rätt till full insyn och dessutom rätt att agera i fullmaktsgivarens namn som ombud.

Om en partner skriver en fullmakt där han/hon samtycker till att man får ta del av alla handlingar i ett UAT-ärende och ta alla nödvändiga kontakter med Migrationsverket i hans/hennes ställe, då har man alltså både rätt att läsa handlingarna och föra partnerns talan hos Migrationsverket (vilket kan behövas både en och flera gånger under processens gång).

Om ni skriver en fullmakt, så är det bra om den bevittnas av åtminstone en person som intygar att det är ni som skrivit på pappret.
En enkel text kan lyda så som här under, på svenska, engelska eller franska (fyll i med namn och födelsedatum eller personnummer).

Wikipedias förklaring av vad en fullmakt är och hur den fungerar.

---
FULLMAKT PÅ SVENSKA
---


Fullmakt

Jag (namn, personnummer, adress) ger härmed fullmakt åt (namn, personnummer, adress) att ta del av alla handlingar som gäller mig hos Migrationsverket samt att företräda mig i alla ärenden som gäller mig hos Migrationsverket.

Ort, datum
underskrift av den som ger fullmakt.

Ort, datum
underskrift av den som blir fullmaktshavare.

Ort, datum
bevittnas, namn, telnr bevittnas, namn, telnr


---
FULLMAKT PÅ ENGELSKA
---


Letter of attorney

I (namn, efternamn) (personnummer) (adress) hereby grant the power of attorney to (namn, efternamn), (personnummer), (adress) to recieve information and copies of all documents concerning my application for a Swedish residence permit at the Swedish Migration Board, Migrationsverket, as well as the right to represent me, sign documents on my behalf and submit applications on my behalf considering my application for a Swedish residence permit.
(ort)(datum)

(signatur)
(namnförtydligande)
(adress)


We, the undersigned, hearby ensure the identity of (namn) and we have witnessed (his/her) signature.


(vittnes signatur) (vittnes signatur)
(vittnes namnförtydligande) (vittnes namnförtydligande)
(vittnes adress, telefonnr) (vittnes adress, telefonnr)


---
FULLMAKT PÅ FRANSKA
---


Lettre du procuration

Je soussigné, (nam, efternamn) domicilié à (adress) née le (födelsedata/personnummer), donne procuration à (namn, efternam), domicilié (adress), née le (födelsedata/personnummer), dans le cadre de recevoir tout les informations et copies de documents concernent mon application du permis de residence en Suéde chez l'autorite Suedoise Migrationsverket, et aussi du faire des applications et signer des documents dans mon nom concernent mon application du permis de residence en Suéde.

fait à (plats) le (datum)

................................ (signatur)
(namnförtydligande)


Nous les soussignées attestée et justifiée l'identité et le signature de le/la soussigné.


(vittnes signatur) (vittnes signatur)
(vittnes namnförtydligande) (vittnes namnförtydligande)
(vittnes adress, telefonnr) (vittnes adress, telefonnr)