Nya regler för uppehållstillstånd 2014

[OBS! texten nedan är ett pressmeddelande]
Justitiedepartementet, 13 mars 2014

Människors ökade rörlighet till och från Sverige ska främjas. 

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som syftar till att syftar till att underlätta människors ökade rörlighet till och från Sverige.

För att underlätta cirkulär migration och ge tillfälle att pröva på arbete i andra länder ska det vara möjligt att vara bosatt utomlands i två år och ändå ha kvar sin formella koppling till Sverige.

Ett generellt undantag från huvudregeln om att permanenta uppehållstillstånd ska återkallas när bosättningen i Sverige har upphört. Istället kommer ett permanent uppehållstillstånd under vissa förutsättningar kunna återkallas tidigast efter två år.

Vidare föreslås att doktorander, på samma sätt som arbetskraftsinvandrare, ska kunna kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd i Sverige under forskarutbildningen. Det innebär att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en person som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för studier, som avser utbildning på forskarnivå. Syftet med detta är att det ska bli mer attraktivt för internationella doktorander att välja Sverige som studiedestination.

Det ska även vara möjligt för studenter att stanna kvar och söka arbete eller undersöka förutsättningarna att starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförda högskolestudier. Hur länge studenterna får stanna kommer regeringen att återkomma till i en särskild föreskrift. Sex månader kan vara en rimlig tid.

Det föreslås också flera justeringar för att göra de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring mer flexibla.

Kvalificeringsperioden för permanent uppehållstillstånd förlängs från fem till sju år. Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd ska kunna vara längre än fyra år om det finns särskilda skäl. Den ska dock inte kunna vara längre än sex år.

Det ska dessutom bli enklare för en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att istället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare. Den anställningstid som krävs för att byta spår kortas från sex till fyra månader.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagrådsremissen är överenskommen med Miljöpartiet de Gröna inom ramen för samarbetet i den migrationspolitiska överenskommelsen