MG juridik

Notarius Publicus är beteckningen på ett slags "offentlig sekreterare" som utses av Länsstyrelserna. En Notarius Publicus ska vara jurist, ha goda språkkunskaper och även på annat sätt vara lämplig att inneha uppdraget.

Notarius Publicus ska bland annat kunna hjälpa allmänheten med att:
• bestyrka namnteckningar, avskrifter, översättningar, uppgifter om innehåll i handlingar.
• lämna redogörelse för iakttagelser i samband med kontroll eller undersökning.
• ta upp förklaringar om rättsliga eller ekonomiska förhållanden och informera tredje man om dessa.
• bekräfta att någon är behörig att utföra vissa saker, har kompetens eller tjänsteställning att företräda annan.
• kontrollera lotterier, med mera.
• närvara som vittne i vissa fall.

Alla länsstyrelser har en förteckning över alla förordnade notarius publicus samt alla biträdande notarius publicus, se till exempel Stockholms länsstyrelse.