Regeringen skärper reglerna för arbetskraft

Pressmeddelande från regeringen:
Nu skärper vi reglerna för arbetskraftsinvandring.
Det ska bli lättare att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Det föreslår regeringen och Miljöpartiet i en proposition som lämnas över till riksdagen på onsdagen.

Dörren för arbetskraftsinvandring till Sverige öppnades redan 2008. Reformen är en av de viktigaste inom migrationsområdet eftersom arbetskraftsinvandring har en avgörande betydelse för Sveriges förmåga att möta både dagens och framtidens utmaningar på arbetsmarknaden.

Reglerna som infördes genom arbetskraftsinvandringsreformen är utformade på ett sätt som ska underlätta för både utländska arbetstagare och svenska företag. Det ger Sverige ett av världens mest öppna system för arbetskraftsinvandring. Något vi ska vara stolta över. Tack vare den svenska reformen för arbetskraftsinvandring är människor välkomna oavsett yrke eller utbildning, under förutsättning att de har ett jobb som de kan försörja sig på, med lön och villkor på samma nivå som svenska kollektivavtal. Människor får komma hit och förverkliga sina drömmar, samtidigt som Sverige gör en viktig investering genom att attrahera människor som är ovärderliga i byggandet av framtidens Sverige.

Det ekonomiska samarbetsorganet OECD har gjort en genomlysning av det svenska systemet och kommit fram till att det i huvudsak fungerar bra. Det har inte lett till den löne- eller villkorsdumpning som en del varnade för. Istället är den ökade rörligheten över gränser positiv för både Sverige och de individer som kommit hit. Men det finns inga perfekta reformer. Det finns problem som måste lösas.

Det finns idag – precis som före reformen – oseriösa arbetsgivare som är beredda att utnyttja både regler och människor. Det är oacceptabelt att arbetsgivare utnyttjar människors utsatthet. Allt missbruk måste stävjas. Regeringen och Miljöpartiet är överens om att införa kraftfulla åtgärder för att stoppa missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna.

De åtgärder som föreslås syftar till att upptäcka och stoppa missbruk samtidigt som arbetstagaren ges en ökad trygghet. De stärker migranters rättigheter utan att försvåra för människor att komma till Sverige.

Åtgärderna kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

Efterkontroller. Migrationsverket kommer att utföra kontroller även under löpande tillståndstid, så kallade efterkontroller. De kommer bland annat att titta på om förutsättningarna för arbetstillståndet, till exempel kollektivavtalsenlig lön, fortfarande är uppfyllda. Kontrollerna kommer att ske utifrån ett systematiskt urval, återkommande riktat till vissa branscher vilket kan variera över tiden, och även genom stickprov. Migrationsverket ges vidare verktyg för att ingripa om det i det enskilda fallet visar sig att reglerna missbrukas.

Utökade kontroller av arbetsgivare. Arbetsgivare kan bli föremål för utökade kontroller. Tidigare misskötsamhet beaktas redan i dag vid tillstånds­prövningen. Detta ska gälla även fortsättningsvis. Nytt blir att arbetsgivare på begäran ska lämna uppgifter om anställningsvillkor till Migrationsverket. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. En arbetsgivare som lämnar osanna uppgifter eller förtiger sanningen gör sig skyldig till brott och kan dömas till straff enligt bestämmelser i brottsbalken.

Längre omställningsperiod för arbetstagare. Arbetstagare ges ett ökat skydd genom en längre omställnings­period och större informationsinsatser. En arbetskraftsinvandrare som säger upp sig eller blir uppsagd under Migra­tionsverkets utredning om eventuell återkallelse ska få en extra månad på sig (det vill säga totalt 4 månader) att söka ny anställning och nytt tillstånd. En ökad tid att hitta ett nytt arbete om anställningen upphör minskar arbetstagarnas beroendeställning. I samband med ansökan och beslut ska arbetstagaren informeras av Migrationsverket om de krav som ställs på skäliga anställ­ningsvillkor, möjligheten till omställning, rätten till innestående ersättning och rätten att vara medlem i en arbetstagarorganisa­tion.

Vi är också överens om att låta en särskild utredare utarbeta ett lagförslag om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Utredaren ska bland annat utreda ett effektivare informationsutbyte mellan Migrationsverket och Skatteverket, Försäkringskassan respektive Kronofogdemyndigheten. Beslut om kommittédirektiv planeras under våren.

Dessa insatser balanserar maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De innebär avskräckande effekter och väsentliga hinder för oseriösa arbetsgivare att tjäna pengar på att utnyttja andra människor. Samtidigt garanterar de ett fortsatt öppet system som Sverige kan vara stolt över.

TOBIAS BILLSTRÖM (M) migrationsminister
MARIA FERM (MP) migrationspolitisk talesperson